ה-שירץ מענטשן

דער בעסטער "סורוויוועד קאָראָנאַ" ה-שירץ פֿאַר מענטשן!